Museumsklubben Tegners Venner

Interview i Politiken
den 20. november, 1932
 • Forsiden
 • Tegners samtid
 • Om Museumsklubben
 • Rudolph Tegner om sine Trængselsaar i Danmark

  Den omstridte Billedhugger, der bor i Frankrig, fortæller om et Livs bitre Nederlag og Kampe.
  "Herakles og Hydraen" i Bronze afsløres i Dag i Helsingør.

  I Helsingør afsløres i Eftermiddag Kl. 15 et monumentalt Kunstværk, der er rejst i Havnen som selve Byens Vartegn. Det bestaar af vor i Frankrig boende Billedhugger Rudolph Tegners berømte store Bronzegruppe "Herakles og Hydraen", som en Kres af Borgere har erhvervet, og som byen har sat på en vældig Sokkel af Granit til højre paa Banegaardspladsen, lige i Vandkanten af Øresund.

  Herakles var i Aftes tilsløret af Sækkelærred, hvorimod Slangerne var synlige. Her paa Havnepladsen har Gruppen paa sin Sokkel af Granit faaet en Opstilling af stor Skønhed. Her rejser da Herakles og Slangerne sig over det blaa Øresund, medens Vandet som Damp staar ud af Hydraernes frygtelige Munde.

  Rudolph Tegner er med sin Frue kommet hertil for at overvære Indvielsen i Eftermiddag. I Aftes traf vi vor omstridte Billedhugger og bad ham fortælle om sit Kunstværks Tilblivelse.

  Rudolph Tegner fortæller om sit Arbejde.

  Rudolph Tegner sad paa Hotel Øresund i Helsingør og mindede mere end nogen Sinde før om Gerhart Hauptmann. De mange bitre Aar med deres Kampe og Nederlag har præget hans Ydre, den store Manke, der bruser som Hauptmanns, er langt fra saa tæt som før, og i hans magre Asket-Ansigt trækker sig bitre Furer.

  - Hvem har bestilt dette Arbejde? spørger vi.

  - En Kres af Helsingør-Borgere og Landliggere med Maleren Matthias Peschke Køedt i Spidsen har erhvervet Monumentet, sagde Rudolph Tegner. De véd, at "Herakles og Hydraen" blev til her i Danmark i Krigens næstsidste Aar og var udstillet på Den frie Udstilling i 1919. Da jeg bosatte mig i Frankrig i 1925, tog jeg Monumentet med mig derned og lod det støbe i Bronze. Næsten en Formue medgik hertil. Gruppen blev støbt i Bronze af Frankrigs første Bonzestøber Roudier, der har støbt alt af Rodin og Bourdelle. Det var et kolossalt Arbejde. Gruppen bestaar af Hundreder smaa Dele, der er sammenføjet til én stor, som vejer over 9 tons. De véd ogsaa, at Arbejdet bragte mig den store Guldmedalje paa Salonen for to Aar siden, en meget stor Ære. Foruden mig har kun to udenlandske Billedhuggere faaet denne sjældne Udmærkelse, en Belgier og en Amerikaner. Nu har altsaa denne Komité ønsket at rejse Monumentet her i Helsingør og har faaet det, men jeg har ikke faaet nogen Løn for det; jeg vilde hellere ha´ et stort Abejde frem end intet, naar det kan arrangeres... det er jo rent menneskeligt meget forstaaeligt, sagde Billedhuggeren med et lille, vemodigt Smil.

  - Hvad har De villet med "Herakles og Hydraen"?

  - Dette Arbejde er Lysets Kamp med Mørket, næsten som i St. Georgs med Dragen.

  - Har de tænkt paa Dem selv?

  - Det var den Gang Mørketid for mig hjemme. Saa søger sindet trøst og Udløsning ved at omskabe sin Stemning i Kunst.

  Da Tegners Værker fjernedes.

  - Hvorfor har De hensat Deres store Værker til den øde Plads i Nordsjælland, hvor de findes?

  - Dette Højdedrag ved Kildekrog er sandelig ikke øde ... Pladsen med Skulpturer besøges hver Sommer af Tusinder ... og her var der Plads for mine Arbejder... mine Hovedværker kunne jeg ikke faa Lov at komme frem med. I Hellerup, hvor jeg har boet i over 25 Aar, blev et Arbejde af mig opstillet i Øregaardsparken, men allerede fjernet et halvt Aar efter; i København stod "Kong Ødipus" ogsaa et halvt Aar i Grønningen, så blev han fjernet. Nu blev ogsaa "Ofringen" fjernet fra Hellerup Havn. Alle Vegne gik man pludselig i Ilden for at rydde mine Arbejder af Vejen. Endelig blev "Livets port", der var tænkt rejst ved indgangen til Fælledparken, slaaet ned af Kritiken. Derfor købte jeg for 16 Aar siden disse 20 Tønder Land ved Kildekrog og lod mine Hovedværker opstille her i bronze. Det hele er nu skænket til Esbønderup-Nøddebo Kommune, alle de Arbejder, der var tænkt rejst helt andre Steder.

  Herakles lange Rejse til Helsingør.

  - Hvordan er "Herakles og Hydraen" kommet hertil?

  - Monumentet blev puttet i en vældig Kasse og vejede med Bronze, Kasse og Emballage næsten 16 Tons. Saadan blev det flaadet paa en Pram ad Seine til Le Havre, hvorfra det gik med Damper til København. Herfra blev det flaadet op ad Øresund til Helsingør og staar nu paa sin Sokkel, lige til at indvie. I denne By gar nogle Generationer af min Slægt boet paa Hollandske Mølle, og Far og Mor er begravet paa helsingør Kirkegaard, hvor jeg har rejst et Mindesmærke over Mor, svarende til mit Mindesmærke paa Glyptoteket over Ottilia Jacobsen. Næsten tre Aar er der medgaaet med et rejse Monumentet, og jeg skylder Borgmester Peder Christensen stor Tak at Vartegnet nu staar fuldt færdigt maaske paa den smukkeste Plet i Evropa, hvor Hav og Himmel glider i ét med Monumentet.

  Finn.