Museumsklubben Tegners Venner

Museumsklubben Tegners Venner


Forside

Skulptur galleri
- med over 300 fotografier af Tegners værker.

Artikel samling


Tegners Venner
- en kort præsentation af foreningen. Bliv medlem!

"Vignetten, som staar over disse Linjer, og som er tegnet af maleren Jens Lund, findes paa Omslaget af en smukt udstyret Gengivelse af Monumentet, der igaar - med Meddelelse om Afsløringen - sendtes til alle Bidragydere i Ind- og Udland. Jens Lund kalde sin fantastiske Tegning en Solblomst, og den rækker sine Ildtunger op mod Niels R. Finsens Navn."

Ved Rigshospitalet, i Hjørnet ved Tagensvej og Blegdamsvej, afsløredes dette Mindesmærke den 23. April 1910 uden større Pomp, med en lille Tale af Monument=Komitéens Formand Herman Trier, der sluttede med de Ord om Niels R. Finsen: "En Ørneflugt mod Lyset var hans Liv."


Finsen-Monumentets Afsløring igaar.


Politiken den 24. august 1910

Afsløringen af Finsen Monumentet skulde, som man véd, foregaa uden officiel Højtidelighed, og ikke et menneske var indbudt til at overvære den. Bladenes Meddelelse om, at Kl. 11 igaar Formiddags vilde Dækket blive fjernet, havde alligevel kaldt en ikke saa ringe Menneskemængde derud.
Se monumentet som det findes på Museet og nogle faser under dets tilblivelse.

Der var ikke truffet nogetsomhelst arrangement. Folk pressede sig sammen om Monumentets mægtige sokkel, mod hvis graa Granit et Par Silkehatte inderst inde i klyngen tegnede sig. Det var Kommitéherrer, som var kommet til Stede for at aflevere Monumentet.
I Spidsen for dem var Herman Trier, der som formand for udvalget nedlagde en stor Lavrbærkrans paa Fodstykket. Iøvrigt saas Borgmester Jensen, Grosserer Vett og Dr. Ryder. Formanden for den store Komité, Hr. J.C. Christensen, gav derimod ikke Møde. Heller ikke saas Konferensraad Jørgensen eller Direktør Hagemann, hvilken sidste dog, efter hvad der blev sagt, havde haft til Hensigt at overvære Afsløringen, men pludselig var blevet forhindret.
Derimod var hele Lysinstituttets Personale der, lige fra overlægerne Forchhammer og Reyn til den yngste sygeplejerske. Instituttet holdtes lukket at Par Timer igaar, for at Alle,som arbejder indenfor dets Mure, kunne være med at hædre Finsens minde.
Mange Lupuspatienter havde ogsaa funder derud, nogle med hvide Bind tværs over Ansigtet, Andre med friske Ar over de hærgede Træk. Det var rørende at se med hvilken Andagt og Ærbødighed disse stakkels Mennesker betragtede Mindesmærket over den Mand, hvem de skylder Livet.
Nu kravlede to-tre Arbejdere omkring ved Fodstykket og løsnede Tovene, som holdt Sækkelærredshylstret fast, og præcis Kl. 11 gled Dækket bort, og de kæmpemæssige Bronceskikkelser stod frit og strakte sig op mod Solen - der i det Øjeblik burde have skinnet med fuld Glans. Men først et Kvarter Tid senere brød den frem bag Formiddagens tunge Regnskyer.
Hr. Trier traadte, da Afsløringen havde fundet sted, ind på den lille Forhøjning omkring Fodstykket, og sagde følgende ord:
"Herved overgives Mindesmærket for Niels R. Finsen til Offentligheden med Tak til Kunstneren, der har frembragt det, og til Alle i baade Ind- og Udland, som har bidraget til, at det har kunnet rejses - Finsen og hans Fædreland til Ære, Byen til Pryd.
En Ørneflugt mod Lyset var hans Liv."
Dermed var den beskedne lille Højtidelighed til Ende. Hr. Trier og de andre Komitémedlemmer trykkede Hr. Rudolph Tegner i Haanden, takkede og lykønskede ham, og Overlæge Forchhammers Frue rakte ham en lille Buket hvide Snedronninger.
Et Øjeblik efter spredtes Mængden; Adskillige forlod dog først Stedet efter at have taget Monumentet grundigt i Øjesyn fra alle Sider. Og selv om En og Anden maaske nok kan have en Indvending at gøre mod Pladsen, hvor det er rejst, synes der at være Enighed om, at Gruppen, som den står der højt knejsende paa sin Granitblok, virker med imponerende Kraft og smukt symboliserer den Lægedom, Solen skænker det menneskelige Legeme.
Det var i 1904 Finsen døde. Kort efter gjorde Rudolph Tegner sit første Udkast til et Mindesmærke for ham. Saa blev konkurrencen udskrevet, og man vil erinde, hvilke Genvordigheder der har været at overvinde, før den endelige Beslutning blev taget om Monumentets Form og dets Plads. Nu seks Aar efter staar det færdigt foran det nye, store Hospital, i Hjørnet af den Park, der skal blive det næste Slægtleds Stolthed, og paa hvis store, aabne Sletter Solen ganske anderledes end i vore andre Parker faar Lov at raade.

Vignetten, som staar over disse Linjer, og som er tegnet af maleren Jens Lund, findes paa Omslaget af en smukt udstyret Gengivelse af Monumentet, der igaar - med Meddelelse om Afsløringen - sendtes til alle Bidragydere i Ind- og Udland. Jens Lund kalde sin fantastiske Tegning en Solblomst, og den rækker sine Ildtunger op mod Niels R. Finsens Navn.
Plutus

Rudolph Tegners Finsen-Monument.

Som Tegners symbolske Gruppe "Mod Lyset" nu er opstillet, har den Plads, Lys og Luft, og den dominerer Omgivelserne stærkere end noget andet af de Monumenter, vi i de sidste Aar er blevet berigede med. Den kolossale Gruppe paa det høje Granitfodstykke virker overraskende, ved første Øjekast næsten lidt forskrækkende.
Den ses bedst fra Hjørnet ved Fredensgade, tager sig fordelagtigst ud fra den side og forlanger en saadan Distance.
At den er stort og imponerende anlagt, derom kan Alle blive enige. Det er jo i det hele taget Rudolph Tegners Ejendommelighed, at han ejer Dristigheden, det hensynsløse Vovemod. Han ofrer alt for Tanken i sit værk. I denne Gruppe med den staaende Mandsfigur og de to kvindelige siddende og liggende Skikkelser - Drengefiguren bagved spiller kun en ringe Rolle - er det stræbende, Retningen opefter "mod Lyset", Idéens Akse. Udtrykket er skruet op til Overdrivelse, og Overdrivelsen grænser undertiden til Latterligheden. Hensynet til Udtrykkets Poientering har revet Kunstneren med; for at give sin Tanke Form træder han plastiske og arkitektoniske hensyn ned for Fode.
"Mod Lyset" har mange Forsyndelser mod disse Hensyn at opvise.
Det afhænger af Ens evne til at se bort fra disse Synder, om man kan goutere et Monument som dette.
Vil man gaa i Enkeltheder med Kunstnerens Værk, er der adskilligt at anke over. Et og andet burde Kunstneren vel have undgået - for eksempel den hæslige Virkning af de dybe Skilninger i Kvindehaarets Masser, som de viser sig nede fra, og den ganske meningsløse og uorganiske Måde, hvorpaa Mandens opstrakte Haand virker, særlig set fra venstre side - regnet fra Sokkelens Inskripsionsfront. Man har vel også Lov at forlange en saa dominerende Legemsdel som denne enorme Haand bedre formet - den ligner en udstoppet Uldvante. Gruppens betænkelige Hældning til den ene Side tager sig fra visse Synspunkter helt ængstelig ud - men ved denne Mangel paa Balance er sikkert en stor Del af Udtrykkets Virkning naaet.
Man kan blandt de enkelte Figurer fremhæve den liggende Kvinde, som noget af det smukkeste Tegner har formet.
Saaledes er der Ting, som frastøder, og andre, som tiltrækker Én i dette ikke altfor fast tømrede Arbejde; og netop dette, at man intetsteds fra kan overse Helheden på én Gang, indbyder stærkt til at tage Enkelthederne i Betragtning hver for sig.
Men det blivende og hele i dette Arbejde er dets Stemning.
En Stemning af Ekstase og Lidelse, skildret med mere Patos end Gemyt.
Om denne Stemning just er i Samklang med de Følelser, man helst vil se udtrykt i Monumentet for en Menneskehedens Velgører, ja det kan der strides om.
Og sikkert nok vil Tegners Monument fremkalde Uenighed, Misbilligelse og forhaabentlig for kunstneren, ogsaa Begejstring.
Det hører ikke til den almindelige Art mere eller mindre repræsentative Mindesmærker, man overser eller forbigaar i Ligegyldighed.
N.L.


"Skulpturen er støbt hos Kgl. Broncestøber Lauritz Rasmussen i Raadmandsgade. I et 75 års jubilæumsskrift får begivenheden disse ord med på vejen: "Stort anlagt er ogsaa Finsen=Monumentet, - det, der rager højst op af alle københavnske Mindesmærker. Mod Lyset har Rudolph Tegner kaldt denne sin mægtigtige Gruppe, der alluderer til Helbredelsen ved Solens Straaler. Broncegruppen vejer 7000 Pund og maaler 14 Fod i Højden. Af samme Højde er Fodstykket, den af mægtige Granitblokke sammensat Klippe, hvis Vægt er et Par Hundrede Tusinde Pund. Ved Rigshospitalet, i Hjørnet ved Tagensvej og Blegdamsvej, afsløredes dette Mindesmærke den 23. April 1910 uden større Pomp, med en lille Tale af Monument=Komitéens Formand Herman Trier, der sluttede med de Ord om Niels R. Finsen: En Ørneflugt mod Lyset var hans Liv." Fra C.A.Clemmensen: Lauritz Rasmussen, Kgl. Hof=Broncestøber 1854 2.November 1929, 1929, p. 65 - 66.